توانمند سازی اقتصادی

انجمن زنان همفکر بر ارائه مهارت‌های اولیه و آموزش مالی رایگان به زنان و دختران محروم ساکن در جوامع حاشیه‌نشین در غورتمرکز دارد. ما مجموعه برنامه‌های رایگانی را در بخش های مختلف به ویژه توانمند سازی زنان روستایی ارائه کرده ایم که به زنان جوان از هر طبقه‌ای می‌آموزد که چگونه در مناطق فقیرتر کسب‌وکارهای کوچک راه‌اندازی کنند تا بتوانند در در آمد خانواده های شان و اقتصاد جامع شان موثر تمام شوند و همچنان پس انداز داشته باشند،  ما از طریق بودجه داخلی انجمن زنان همفکر تا اکنون برای بیشتر از 50 زن زمینه کار و آموزش مسلکی فراهم کرده ایم.

tailoring

            logo radio                                 Facebook                         don2

شرکای ما


part1part2part3part4part5part6part7part9