رادیو سرحد – غور

رادیو سرحد یک سازمان رسانه ای مستقل و غیر انتفاعی است که در مطابقت به قانون دولت اسلامی افغانستان فعالیت می کند. هدف این رسانه منسجم ساختن جوانان، رساندن معلومات و تهیه برنامه های موثر در مسایل اجتماعی به ویژه حقوق بشری از منابع موثق و معتبر به مردم افغانستان در مطابقت با اصول آزادی بیان در کشور است.

رادیو سرحد در سال 2015 نشرات خویش را در شهر فیروزکوه، مرکز ولایت غور با ابتکار شماری جوانان هم از زنان و آقایان ایجاد شد.

رادیو سرحد و انجمن زنان همفکر در جریان فعالیت های خود با نهادهای چون متجمع جامعه مدنی افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر، رسانه های مختلف ملی و بین المللی همکاری های همه جانبه داشته است.

رادیو سرحد در جریان روز 12 ساعت روی امواج 89.8 اف ام نشرات دارد. این رسانه یکی از پُرشنونده ترین رسانه های محلی در ولایت غور به شمار می رود.

رادیو جمیله کریمی 

            logo radio                                 Facebook                         don2

شرکای ما


part1part2part3part4part5part6part7part9